Hartelijk welkom

Algemene Voorwaarden


Als klant van Coolegem.nl gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden die Coolegem.nl  hanteert en aan haar dienstverlening heeft verbonden.
Coolegem.nl  is een onderdeel van Coolegem Veiligheid BV. en richt zich als webwinkel op het leveren van producten aan bedrijven. De uitgebreide reguliere rechten betreffende herroepingrecht, betalingen en retourneren die een opdrachtgever als consument geniet bij aankoop via consumenten webwinkels zijn hierdoor niet van toepassing.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Coolegem.nl   hierna te noemen ‘Coolegem.nl', en op alle bestellingen die de opdrachtgever bij Coolegem.nl verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Coolegem.nl.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Coolegem.nl is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Alle door Coolegem.nl gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per e-mail de orderbevestiging van Coolegem.nl ontvangt, nadat u via de website een bestelling hebt geplaatst.


Artikel 3.  Prijzen
3.1 Alle prijsopgaven van Coolegem.nl en alle bedragen die door Coolegem.nl aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht zijn exclusief het geldende BTW tarief, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kan de opdrachtgever de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.
3.2  Er wordt standaard  een bedrag van 8,00 vrachtkosten in rekening gebracht.  Indien het  orderbedrag hoger is dan 150.- Ex BTW worden goederen franco geleverd binnen Nederland.

Artikel 4. Levering en transport
4.1. Bestellingen worden standaard verzonden via DHL .Er wordt standaard  een bedrag van 8,00 vrachtkosten in rekening gebracht.  Indien het  orderbedrag hoger is dan 150.- Ex BTW worden goederen franco geleverd binnen Nederland.

Artikel 5. Betaling
Betaling geschiedt per iDEAL of vooruitbetaling (per bankoverschrijving of internetbankieren).
iDEAL is een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING Bank, Rabobank, SNS Bank, SNS RegioBank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Met iDEAL kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend, in de vertrouwde internet betaalomgeving van de eigen bank. Internetbankierders kunnen direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor eerst te hoeven aanmelden. Na elke betaling met iDEAL verschijnt een bevestiging die afgedrukt kan worden. Ook binnen internetbankieren en op rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. iDEAL betalingen zijn gratis.
Vooruitbetalen per bankoverschrijving of internetbankieren: 'Vooruitbetaling' betekent dat de opdrachtgever, na het invoeren van de bestelling, eerst het totale orderbedrag  zelf overmaakt op de rekening van Coolegem.nl. Dit kan bijvoorbeeld via internetbankieren.
Belangrijk! In de betaalomschrijving dient altijd het klantnummer en het ordernummer van de bestelling vermeld te worden. Zodra de betaling ontvangen is, wordt dit per e-mail bevestigd.

Artikel 6. Herroepingrecht, ruilen en retouren
6.1. Indien een levering niet in overeenstemming is met de verwachte kwaliteit dient binnen 7 werkdagen na levering gereclameerd te worden. In overleg met Coolegem.nl wordt bepaald hoe de verdere afwikkeling van de reclamatie zal verlopen.
Voordat een artikel wordt terugstuurt dient altijd eerst een retourformulier aangevraagd te worden via info@Coolegem.nl
6.2. In geval van retourneren:  Artikelen dienen ongebruikt, compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
De kosten voor het retourneren naar Coolegem.nl   komen voor rekening van de opdrachtgever.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen, ofwel de kosten worden in mindering gebracht op het restitutiebedrag.


Artikel 7. Klachten en vragen
7.1. Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij onze klantenservice info@Coolegem.nl  
7.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.
7.3. Coolegem.nl beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Coolegem.nl binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties
8.1. Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
8.2. Coolegem.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.
8.3. Coolegem.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Coolegem.nl  of door Coolegem.nl  ingeschakelde derden.
8.4. Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Coolegem.nl  worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Coolegem.nl geleverde goederen.
8.5. De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Coolegem.nl  en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Artikel 9. Geschillen
9.1 In geval er geschillen ontstaan, niet onderling oplosbaar tussen beide partijen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

info@Coolegem.nl
telefoon 010-5065333
Maandag –Vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur